Õppenõukogu

28.12.2023 õppenõukogu päevakord:

1) kooli arengukava ja jooksva õppeaasta eesmärkide täitmisest (õpitulemuste sisuline analüüs, puudumiste vähendamine);
2) tööst uuenenud õppekavaga.

06.10.2023 õppenõukogu päevakord:

 1. ülevaade eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest; õpetajate tagasiside 3-9. klassi lähtetasemetestidest;
 2. 2023-2024. õa üldtööplaani kinnitamine; 
 3. arvamuse andmine kooli põhimääruse muutmise kohta;
 4. kooli hädaolukorra lahendamise plaani muutmine; 
 5. kooli uue õppekava koostamine; 
 6. õppekeskkonnast; 
 7. eKoolist.

29.08.2023 õppenõukogu päevakord:

1) otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta täiendava õppetöö tulemuste põhjal; 

2) 2022/2023. õppeaasta analüütiline kokkuvõte ja eesmärgid uueks õppeaastaks; 

3) õppetöö juhendi “Nõuded kontrolltööle, tunnikontrollile” (kooli kodulehel) ülevaatamine ja
    muutmine; 

4) kooli õppekava ülevaatamine, muutmine.

15.06.2023 õppenõukogu päevakord:

 1. otsus põhikooli lõputunnistuse väljaandmiseks; 
 2. otsus 9. kl õpilaste tunnustamiseks kiituskirjaga väga heade tulemuste eest; 
 3. otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta täiendava õppetöö põhjal;  
 4. tagasiside 8. klassi õpilase koduõppest.

08.06.2023 õppenõukogu päevakord:

 1. õpilaste üleviimine järgmisse klassi; 
 2. õpilaste tunnustamine kiituskirjaga väga hea õppimise eest; 
 3. õpilastele täiendava õppetöö määramine; 
 4. õpilase klassikursust kordama jätmine. 

31.05.2023 õppenõukogu päevakord:

 1. otsus 9. klassi õpilase täiendavale õppetööle jätmise kohta.

14.03.2023 e-õppenõukogu päevakord:

 1. 8. klassi õpilasele koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel.

01.03.2023 õppenõukogu päevakord:

1) tagasiside eelmise õppenõukogu otsuste ja kokkulepete täitmisest; 

2) kokkuvõte sisehindamisest (kontrolltööde kavandamine, tulemuste analüüs, edasise õppetegevuse kavandamine, järele aitamine jne), 9. klassi vene keele riikliku tasemetöö tulemused, 2. kooliastme sotsiaalvaldkonna katselisee- testi tulemused; 

3) õppekava muudatused;  

4) arenguvestluste läbiviimisest; 

5) õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses, meetmete kavandamine riskide vältimiseks; 

6) 8. kl õpilaste loovtööde hetkeseisust.

07.10.2022 õppenõukogu päevakord:

1) tagasiside eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest; 
2) kahe õpilase üleviimine järgmisse klassi; 
3) õppeaasta eesmärkidest; 
4) eKooli sissekanded; 
5) distantsõppe korraldamise põhimõtete ülevaatamine kooli õppekavas. 
You are here: Home Õppetöö Õppenõukogu