Õppenõukogu

29.08.2023 õppenõukogu päevakord:

1) otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta täiendava õppetöö tulemuste põhjal; 

2) 2022/2023. õppeaasta analüütiline kokkuvõte ja eesmärgid uueks õppeaastaks; 

3) õppetöö juhendi “Nõuded kontrolltööle, tunnikontrollile” (kooli kodulehel) ülevaatamine ja
    muutmine; 

4) kooli õppekava ülevaatamine, muutmine.

15.06.2023 õppenõukogu päevakord:

  1. otsus põhikooli lõputunnistuse väljaandmiseks; 
  2. otsus 9. kl õpilaste tunnustamiseks kiituskirjaga väga heade tulemuste eest; 
  3. otsus õpilase järgmisse klassi üleviimise kohta täiendava õppetöö põhjal;  
  4. tagasiside 8. klassi õpilase koduõppest.

08.06.2023 õppenõukogu päevakord:

  1. õpilaste üleviimine järgmisse klassi; 
  2. õpilaste tunnustamine kiituskirjaga väga hea õppimise eest; 
  3. õpilastele täiendava õppetöö määramine; 
  4. õpilase klassikursust kordama jätmine. 

31.05.2023 õppenõukogu päevakord:

  1. otsus 9. klassi õpilase täiendavale õppetööle jätmise kohta.

14.03.2023 e-õppenõukogu päevakord:

  1. 8. klassi õpilasele koduõppe rakendamine vanema taotluse alusel.

01.03.2023 õppenõukogu päevakord:

1) tagasiside eelmise õppenõukogu otsuste ja kokkulepete täitmisest; 

2) kokkuvõte sisehindamisest (kontrolltööde kavandamine, tulemuste analüüs, edasise õppetegevuse kavandamine, järele aitamine jne), 9. klassi vene keele riikliku tasemetöö tulemused, 2. kooliastme sotsiaalvaldkonna katselisee- testi tulemused; 

3) õppekava muudatused;  

4) arenguvestluste läbiviimisest; 

5) õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses, meetmete kavandamine riskide vältimiseks; 

6) 8. kl õpilaste loovtööde hetkeseisust.

07.10.2022 õppenõukogu päevakord:

1) tagasiside eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest; 
2) kahe õpilase üleviimine järgmisse klassi; 
3) õppeaasta eesmärkidest; 
4) eKooli sissekanded; 
5) distantsõppe korraldamise põhimõtete ülevaatamine kooli õppekavas. 

29.08.2022 õppenõukogu päevakord:

1) õpilaste järgmisse klassi üleviimine
2) kooli õppekava muutmine
3) 2022/2023. õa üldtööplaani kinnitamine
4) ülevaade HTM 2021/2022. õa järelevalve tulemustest koolides ja lasteaedades; 
5) 2021/2022. õa eesmärkide täitmine, sise- ja välishindamise, kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine, ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks; 
6) rõhuasetused-eesmärgid algavaks õppeaastaks.

15.06.2022 õppenõukogu päevakord:

1) otsus põhikooli lõputunnistuse väljaandmise kohta;
2) otsus kiitusega põhikooli lõputunnistuse väljaandmise kohta;
3) otsus ainekiituskirjade väljaandmise kohta;
4) õppekava muudatuste eelnõu (uurimuslik õpe 5- 9. klassi loodus- ja sotsiaalainetes, 2. ja 3. klassi inimeseõpetuses).
You are here: Home Õppetöö Õppenõukogu