Alavere Põhikooli hindamise korraldus

Hindamise korraldus ning erisused võrreldes põhikooli riikliku õppekavaga

 

1.    Hindamise eesmärk on:

        toetada õpilase arengut;

        anda tagasisidet õpilase õppeedukuse kohta;

        innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;

        suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, suunata ja toetada õpilast

        edasise haridustee valikul;

        suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;

        anda alus õpilase järgmisse klassi üleviimiseks ning kooli lõpetamise otsuse tegemiseks.

2.    Hindamine jaguneb kujundavaks ja kokkuvõtvaks.

3.    Kujundava hindamise all mõeldakse hindamist enne õppima asumist (olemasolevate teadmiste ja oskuste väljaselgitamine) ja õppimise jooksul (mitte pärast äraõppimist).

4.    Kujundava hindamise puhul on õpilane kaasatud õppe-eesmärkide püstitami-sesse ja enese ning kaaslaste hindamisse.

5.    Kokkuvõtva hindamisega võrreldakse õpilase teadmisi ja oskusi ainekavas sisalduvate õpitulemustega.

6.    Kokkuvõttev hindamine toimub:

        kontrolltööde ja arvestuslike tööde raames;

        trimestri lõpus (trimestri hinne);

        õppeaasta lõpus (aastahinne).

7.    Alavere Põhikoolis kasutatakse hindamisel viiepallisüsteemi.

7.1. Hinne „5” ehk „väga hea” – saavutatud õpitulemused vastavad eeldatavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;

7.2. Hinne „4” ehk „hea” – saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt eeldata-vatele õpitulemustele;

7.3. Hinne „3” ehk „rahuldav” – saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi edasisel õppimisel või edasises elus.

7.4. Hinne „2” ehk „puudulik” – õpilase areng eeldatavate õpitulemuste osas on toimunud, aga hakkamasaamine  edasisel õppimisel või edasises elus on raskendatud.

7.5. Hinne „1” ehk „nõrk” – õpilase areng eeldatavate õpitulemuste osas puudub ning hakkamasaamine edasisel õppimisel või edasises elus on raskendatud.

7.6. Hindamise eesmärgist tulenevalt võib kujundaval hindamisel õpilasele antava numbrilise tagasiside täpsustamiseks kasutada märke + ja -.

8.    Kui kirjalike tööde hindamisel kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei oleandnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et

hinne  „5” on 90–100%

hinne  „4” on 75–89%;

hinne   „3” on 50–74%;

hinne   „2” on  20–49%;

hinne   „1” on  0–19% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.

9.    1. klassis hinnatakse õpilasi trimestri lõpus kokkuvõtvalt sõnaliste hinnangutega. Aluseks on õpilase arengu vaatlusleht, kus on sõnastatud eeldatavad õpitulemused (lisa 9).

10. 1. klassi õpilase koolist lahkumisel teisendatakse sõnalised hinnangud vajadusel punktis 6.7. sätestatud hindeskaalasse.

11. Kõrvalise abi kasutamisel või mahakirjutamisel hinnatakse kirjalikku või praktilist tööd, suulist vastust (esitust), praktilist tegevust või selle tulemust  hindega „nõrk”.

12. Kui kontrolltööd või arvestuslikku tööd on hinnatud hindega „puudulik“ või „nõrk“, antakse õpilasele võimalus järelvastamiseks 1 kord 5 tööpäeva jooksul. Lubatud on erikokkulepped õpetajaga. Järelvastamisel saadud hinne tähistatakse e-kooli päevikus tärniga (*).

13. Õpilasele, kes kontrolltöö või arvestuliku töö toimumise ajal puudus koolist, tehakse e-kooli märge „*“ ning talle antakse võimalus järelvastamiseks 5 tööpäeva jooksul. Lubatud on erikokkulepped õpetajaga.

14. 4.-9. klassi õpilasele, kes on mõjuvatel põhjustel koolist puudunud, jäetakse trimestrihinne välja panemata. Õpilasega sõlmitakse selles õppeaines kokkulepe, et aidata omandada nõutavad õpitulemused. E-tunnistusele tuleb märge "*" koos selgitusega ülesannetest ja tähtajast. Käitumist ja hoolsust hinnatakse kokkuvõtvalt trimestri lõpus.

15. Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine koolis.

16. Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse: kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.

17. Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega “eeskujulik, “hea”, “rahuldav” ja “mitterahuldav”.

You are here: Home Dokumendid Hindamise korraldus