Nõuded kontrolltööle, tunnikontrollile

1. Mõisted: Tunnikontroll. Kontrolltöö

 1. Tunnikontroll
  • hõlmab kuni 3 ainetunni materjali
  • võib korraldada ette hoiatamata
  • kestab kuni 20 minutit
  • nädala või õppeveerandi jooksul tehtavate tunnikontrollide arv ei ole piiratud
  • klassipäevikusse võib kanda ka mitme tunnikontrolli koondhinde
  • tunnikontrollide järelvastamise korra otsustab aineõpetaja
 2. Kontrolltöö
  • materjal hõlmab ühe tervikliku (ulatuslikuma või 3 ja enama tunni ) aineosa
  • toimumisajad fikseerib aineõpetaja oma töökavas, registreerib need klassipäeviku siseküljel olevas kontrolltööde graafikus ning teatab õpilastele nende toimumisaja, viib läbi kordamise või selgitab nõutud õpitulemusi soovitavalt vähemalt 1 nädal enne tööd
  • töö on koostatud arvestusega, et selle tegemiseks kulub õpilasel 30 - 45 minutit
  • soovituslik on igal kontrolltööl oma kindel hindamisskaala, mida on õpetaja tutvustanud ka enne tööd
  • ühes koolipäevas on lubatud klassile läbi viia vaid 1 kontrolltöö
  • õppeveerandi jooksul on lubatud teises ja kolmandas kooliastmes läbi viia kuni 2 kontrolltöö
  • järelvastamise kord on määratud kooli hindamisjuhendis

2. Elementaarsed nõuded kontrolltööle

 • pingevaba õhkkonna loomine klassiruumis
 • õpilaste töökorralduse tutvustamine (töö sisu; vormistusnõuded; hindamine; aeg töö tegemiseks; õpilaste küsimustele vastamine)
 • ülesannete tööjuhendid on õpilastele tuttavad
 • kõigile õpilastele on tagatud tööülesannete nähtavus kogu tööaja jooksul ( juhul, kui tööülesannete leht ei ole õpilase töölaual).
 • kui hindamine on punktiarvestuses, siis on lisatud ka ülesanneti võimalikud punktide arvud
 • ülesannete lahendamise järjekorra valib õpilane
 • põhitööle on lisatud ka lisaülesandeid, töö ei saa kiiremate tegijate jaoks enne maksimumaega valmis
 • kontrolltöö on koostatud vähemalt kahes erinevas variandis või erineva raskusastmega
 • ebaausate töövõtete korral teeb õpetaja vastavad kokkulepitud märkmed õpilase töö ajal või vahetult töö lõppedes (hilisemate vaidluste ennetamiseks)
 • õpilase töö parandamisel märgib õpetaja igale ülesandele punktid, töö lõppu saavutatud punktide üldarvu ja töö hinde.
 • õpetajal on õigus hinnata diferentseeritult
 • hindamise aluseks on punktiarvestuse skaala, mis on fikseeritud hindamisjuhendis punkt 5.6.
 • hinde ja hinnangu vaidlustamise kord on fikseeritud hindamisjuhendis punkt 6 all.
You are here: Home Õppetöö Juhendid Nõuded kontrolltööle